Error message

Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in _registry_check_code() (line 3469 of /var/www/html/includes/bootstrap.inc).

योजना तथा परियोजना

बजेट तथा कार्यक्रम

आर्थिक वर्ष २०७४।७५ को बार्षिक अाय व्यय विवरण

नगर सभाको बैठकमा २०७४ साल भाद्र १५ गते  नगर उप प्रमुख श्री शुष्मा चौधरीले प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७४।७५ कोबजेट बक्तब्य